رئیس بدقلق

چطور با یک رئیس بدقلق کنار بیاییم؟ چطور با یک رئیس بدقلق کنار بیاییم؟با ما همراه بمانید: یک سوزن به خودتان بزنید یک جوال‌دوز به مدیرتان بروز مشکل میان کارگر و کارفرما یا رییس و مرئوس، یکی از حقایق جداناشدنی زندگی شغلی همه است،اما نحوه مدیریت این مناقشات کاری،هنری است …

کنار با یک رئیس بدقلق

چطور با یک رئیس بدقلق کنار بیاییم؟ چطور با یک رئیس بدقلق کنار بیاییم؟با ما همراه بمانید: ◊یک سوزن به خودتان بزنید یک جوال‌دوز به مدیرتانبروز مشکل میان کارگر و کارفرما یا رییس و مرئوس،یکی از حقایق جداناشدنی زندگی شغلی همه است،اما نحوه مدیریت این مناقشات کاری، هنری است که …