ذهن گرسنه

یک ذهن بیکار، ذهن گرسنه است یک ذهن بیکار، ذهن گرسنه است که در متن زیر به این مساله پی می برید: ◊من که فکر می‌کنم ذهن ما همیشه دنبال “خوراک ” است،همچون بچه‌ای که همیشه گریه می‌کند و دهانش باز است تا چیزی به او بدهی تا بخورد تا …