تاثیر متقابل ذهن و جسم

تاثیر متقابل ذهن و جسم     در آزمایشی که بسیار مشهور شد، “جان بارگ” (John Bargh) و همکارانش از گروهی از دانشجویان دانشگاه نیویورک خواستند تا با پنج کلمه یک جمله بسازند. به یک گروه از دانشجویان کلماتی داده شد که نیمی از آنها با پیری در ارتباط بودند …