ماتریس انگیزش دیوید فوربس چیست؟

ماتریس انگیزش دیوید فوربس چیست؟     ماتریس عوامل انگیزشی دیوید فوربس، یک نظریه جدید یا مطالعه جدید در حوزه انگیزه های انسانی نیست. بلکه یک صورت‌بندی جدید از مدل های پیشین است که کمک می‌کند مجموعه عوامل انگیزشی را به شکل بهتری درک و تحلیل کنیم،نکته‌ای که دیوید فوربس …