دوستان خوب الزاما شرکای کاری خوبی برای هم نخواهند بود

دوستان خوب الزاما شرکای کاری خوبی برای هم نخواهند بود دوستان خوب الزاما شرکای کاری خوبی برای هم نخواهند بود متن زیر را مظالعه کنید: دیوید راکفلر را می‌توان از اولین میلیاردهای قرن بیستم دانست. او یکی از تاثیر گذارترین افراد در شکل گیری اقتصاد آمریکا است و از اولین …