دیر حقوق دادن

دیر حقوق دادن فرقی با حقوق ندادن ندارد ◊یکی از بزرگترین تفاوت‌های میان کارمندان و صاحبان کسب و کار در این است که مدیران و صاحبان کسب و کارها حقوق پرداخت می‌کنند و کارمندان در انتظار پرداخت حقوق هستند. پرداخت حقوق کافی ◊وظیفه یک مدیر این است که دخل و …