درگیری شغلی

افزایش درگیری شغلی متن زیر در مورد درگیری شغلی در سازمان ارائه می نماید:   قسمت بعدی ۱۰- یک محیط کاریِ بدون ترس ایجاد کنید: -بسیاری از شرکت‌ها و کسب‌وکارها در محیط‌های عملکرد-محورفعالیت می‌کنند -این نوع محیط‌ها زمینه را برای رشد ترس و بی‌ثباتی فراهم می‌کنند، بنابراین ثابت نگه داشتن …