اعمال تغییرات در سازمان

اعمال تغییرات در سازمان تغییراتی که در سازمان اعمال میشوند،باید قدم به قدم و طی فرایندهای مختلف صورت گیرند تا کارکنان آن هارا بپذیرند،این فرایندها عبارتند از: بخش اول 1)ایجاد جوی که نشان دهنده ضرورت و فوریت تغییر باشد: جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان …