ویژگی افراد خودشکوفا از دیدگاه مازلو

ویژگی  افراد خودشکوفا از دیدگاه مازلو     موارد زیر را در نظر بگیرید ۱. واقعیت را به درستی در می یابد و شرایط نا مشخص را تحمل می‌کنند. ۲. خودش و دیگران را چنان که هستند می پذیرد. ۳. در فکر و عمل آدمی خودجوش و خودکار است. ۴. …