دیجیتال سازی و تحول دیجیتال

تفاوت دیجیتالی شدن دیجیتال سازی و تحول دیجیتال در سازمان چیست؟ تفاوت دیجیتالی شدن دیجیتال سازی و تحول دیجیتال در سازمان چیست؟در متن زیر دنبال بفرمایید: دیجیتالی شدن: ◊تغییر از فرآیندهای دستی به فرآیندهای دیجیتال است به عنوان مثال،دیجیتالی کردن سوابق عملکرد کارمندان از 10 سال پیش. جهت مشاوره ایزو 45001 در …