سوالات ممنوعه نپرس

سوالات ممنوعه نپرس       میدانستید سوال پرسیدن و پاسخ به سوالات دیگران هم یک مهارت فردی است؟یکی از ناهنجاری های رفتاری که روان شناسان نیز نسبت به آن هشدار می دهند، پرسیدن “سوالات ممنوعه” از دیگران است. سوالات ممنوعه پرسش هایی هستند که دارای این چند ویژگی اند: …