ده فرمان برای مدیران خردمند

ده فرمان برای مدیران خردمند     موارد زیر در رابطه با ده فرمان برای مدیران خردمند؛ ١- عقایدی قوی داشته باشید ولی نسبت به آنها متعصب نباشید. ۲- با دیگران چنان رفتار نکنید که گویی احمق هستند. ٣- بادقت به سخنان افرادتان گوش فرا دهید، صرفا تظاهر نکنید که حرف …