ده اصل اساسی استراتژی از نگاه ویلیام کهن

ده اصل اساسی استراتژی از نگاه ویلیام کهن:   1️⃣ کاملاً به یک هدف معین و روشن متعهد باشید. 2️⃣ ابتکار عمل را در دست بگیرید و آن را حفظ کنید. 3️⃣ برای تجمیع و تمرکز منابع خود صرفه جویی کنید. 4️⃣ از موقعیت یابی استراتژیک بهره ببرید. 5️⃣ کارهای …