در دنیای کسب و کار، بازی فوتبال را دوست دارید یا والیبال؟

در دنیای کسب و کار، بازی فوتبال را دوست دارید یا والیبال؟     علاقه به ذرگیری با رقبا عده ای از شرکتها دوست دارند که همیشه با رقبا درگیر شده و آنها را پشت سر گذاشته و به اهداف شان برسند و از برخورد و اصطکاک با رقبا لذت …