شکل دادن افکار و اعمالمان

شکل دادن افکار و اعمالمان شکل دادن افکار و اعمالمان را با الگو از متن زیر تکمیل کنیم: ◊در دهۀ ۱۹۸۰ مقاله‌ای منتشر شد که می‌گفت رنگ صورتی بر آرامش افراد تاثیرگذار است،بر این اساس نویسندۀ مقاله پیشنهاد داد دیوار بعضی سلول‌ها در زندان را رنگ صورتی بزنند و نگهبانان …