دنياي تفاوت ها

دنياي تفاوت ها دنياي تفاوت ها را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:     ما به دنيا نيامده ايم كه با ادمها در رابطه هايمان بجنگيم !ما به دنيا امده ايم كه ادمها را با تمام نقصهايشان بپذيريم!دنيا محل جنگ نيست محل پذيرش است !پذيرش تفاوت ها و …