دلایل شکست پروژه

دلایل شکست پروژه: منابع ناکافی (Insufficient resource) مهلت های غیرممکن (Impossible deadlines) ارتباطات ضعیف (Poor communication) عدم تمرکز (Lack of Focus) دلگرمی ضعیف (Low morale) پشتیبانی ناکافی (Insufficient Support) خزش محدوده پروژه (Scope creep) چارچوب زمانی طولانی (Lengthy timeframes) نبود ابزار مناسب (Lake of tools) عدم مشارکت مشتری (Customer involvement) …