شرکت های مشاور ایزو

تا بحال اندیشیده اید که رسالت شرکت مشاور ایزو چیست؟؟؟؟ آیا پیاده سازی سیستم درخواستی است؟؟؟؟ آیا آموزش استاندارد درخواستی است؟؟؟؟ آیا ارائه خدمات مشاوره در جهت ارتقای فرایندهای سازمان و فرهنگ سازمان است؟؟؟؟ آیا دلالی گواهینامه جعلی ایزو است؟؟؟؟ آیا حرافی است؟؟؟؟ جالب است بدانید که در پایش انجام …