افراد را مسئول دست یابی به اهدافشان بدانید

افراد را مسئول دست یابی به اهدافشان بدانید (اغلب مدیران برایشان آسان تر است که کاری را خودشان انجام دهند تا اینکه مسئولیتش را به کسی دیگری واگذارند) اگر این مسئله در مورد شما صدق می کند، به پیشنهادهای زیر توجه کنید: 1- مطمئن شوید افراد، اهدافی را که مسئول …