سیستم ترفیعات

سیستم ترفیعات       برای تدوین یک سیستم  جامع ترفیعات لازم است کلیه ی مشاغل تجزیه و تحلیل شوند و تعیین گردد چه مشاغلی قابل ترفیع به چهمشاغل دیگر هستند،بنابراین سیستم ترفیعات هر مؤسسه تابع تعداد مشاغل و گروه های شغلی آن مؤسسه است،مثلا واحد های صنعتی معمولا دارای …