درخواست تخفیف مشتریان

چگونه به درخواست تخفیف مشتریان پاسخ دهیم؟ چگونه به درخواست تخفیف مشتریان پاسخ دهیم؟با ما همراه بمانید: قسمت بعدی مذاکره ۱- چرا؟ ♦جورگن اپلو (نویسنده و سخنران) استفاده از این جواب ساده و مؤثر را زمانی که شما با خریدارانی که به خاطر محصول چانه زنی می کنند، پیشنهاد می‌کند. …