بازنگری مدیریت

نمونه ای دستورالعمل بازنگری مدیریت یک شرکت,البته ورودی های بازنگری مدیریت می بایست مطابق با الزامات استاندارد بین المللی باشد. جلسات بازنگري مديريت حداقل هر سه ماه يكبار برگزار ميشود و مديرتضمين كيفيت دستورجلسه آنرا تهيه ميكند. در اين جلسه افراد زير شركت ميكنند. -مدير عامل -مدير فني -نمايندة مديريت …