کنترل شرایط محیطی

کنترل شرایط محیطی در زیر بخشهایی از دستور العمل های مربوط به کنترل شرایط محیطی در آزمایشگاه را میبینید: به منظور حصول اطمينان از ايجاد و حفظ شرايط محيطي مناسب مطابق با الزامات استانداردهاي آزمون دما و رطوبت آزمايشگاه بصورت مرتب از طريق ترمومتر/رطوبت سنج دیجیتالی موجود در آزمايشگاه قرائت …