دستورالعمل خرید

سیکل خرید برای آشنایی با روال خرید و دستورالعمل خرید متن زیر را مطالعه فرمایید. خریدهای مرتبط باتولید : سیکل جریان خریدهای مرتبط با تولید بدین ترتیب صورت می پذیردکه ابتدا واحد درخواست کننده کالا پس از تکمیل نمودن فرم درخواست خرید  و با ذکرمشخصه های فنی به تائید واحد انبار …