دستورالعمل بهینه سازی مصرف انرژی

دستورالعمل بهینه سازی مصرف انرژی مصرف انرژي برق حتی الامکان در مواقعی که روشنايی و نور به اندازه کافی برای فعاليت وجود دارد و يا در هنگام ترك محل كار پرسنل ، لامپهای اضافی را خاموش كنند. با نصب سيستم هاي كنترل روشنايي ، به كاهش قابل توجه مصرف انرژي …