ايمني در كار با نردبان

ايمني در كار با نردبان – استفاده از نردبان هايي با طول بيش از 10 متر در كارگاه اكيدا ممنوع است. –  طول نردبان بايد به نحوي باشد كه پس از تعبيه صحيح آن، انتهاي نردبان حداقل يك متر از محل پياده شدن كارگر بلندتر باشد. – زاويه ايمني نردبان …