دسته بندی طرح ریزی های استراتژیک شرکتها

دسته بندی طرح ریزی های استراتژیک شرکتها   با چه رویکردی استراتژی شرکتتان را تدوین می کنید؟ برای مقابله با شکست های گذشته، استراتژی شرکت را طرح ریزی می کنید یا برای ساختن آینده؟   شرکت ها از نظر طرح ریزی استراتژیک در طبقات ذیل دسته بندی می شوند: دسته …