قفل‌ها برای دزدها تعبیه نمی شوند

قفل‌ها برای دزدها تعبیه نمی شوند       اکثریت مطلق ما آدم‌های نسبتاً درستکاری هستیم. یعنی، درستکاریم تا زمانی که موقعیتش پیش نیامده باشد. قفل‌ها برای دزدها تعبیه نمی‌شوند، دزدها بلدند چگونه قفل‌ها را باز کنند، قفل‌ها برای آن هستند که مانع وسوسه اکثریت نسبتاً درستکار ما شوند (برگرفته …