درگذشت پیتردراکر، پدر مدیریت نوین

"پیتر دراکر" که به دلیل نگارش کتاب ها و رساله های متعدد در حیطه هایی چون نوآوری ،کارآفرینی و استراتژی های موجود برای مواجهه با جهانی در حال تحول پدر مدیریت نوین لقب گرفته بود ، روز جمعه در سن نود و پنج سالگی چشم از جهان فرو بست .