درک نیاز ها و انتظارت طرفهای ذینفع

درک نیاز ها و انتظارت طرفهای ذینفع از یک سازمان انتظار می رود که درک کلی ( در سطح بالا، بدون جزئیات ) از نیازها و انتظارات بیان شده طرفهای ذی نفع درونی و بیرونی خود که توسط سازمان تعیین شده اند ، داشته باشد . سازمان دانش کسب شده …