درک سازمان و محیط کسب وکار آن ایزو 14001

درک سازمان و محیط کسب وکار آن ایزو 14001 منظور بند( 4-1 )ارائه درک مفهومی و سطح بالا از  مسائل مهمی است که می تواند به طور مثبت یا منفی ، بر نحوه مدیریت مسئولیت های زیست محیطی سازمان ، تاثیر بگذارد. این مسائل موضوعات مهمی برای سازمان ، مشکلاتی  …