یادگیری اجتماعی

مدل یادگیری اجتماعی مدل یادگیری اجتماعی را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید:   Darabifar این مدل یک فرمول پیش بینی رفتار است که توسط جولیان بی روتر(Jolian b. Rotter )توسعه یافته است. ماهیت این مدل بیانگر تعامل (Interaction) فرد با محیط پیرامونش است. هیچ کس نمی تواند ادعا …