فرهنگ سازمانی در سازمان ها

فرهنگ سازمانی در سازمان ها فرهنگ سازمانی در سازمان ها یکی از عوامل مهم در بحث سازمانی فرهنگ سازمانی به رفتارها و باورهایی اشاره می‌کند که تعاملات متقابل کارمندان و مدیران را در داخل شرکت (درون‌تیمی) و خارج از شرکت (با مشتریان) تعیین می‌کند واقعیت این است که فرهنگ سازمانی …