اگر افرادتان، تغییرات مورد نظرتان را نمی‌خواهند چه باید کرد؟

اگر افرادتان، تغییرات مورد نظرتان را نمی‌خواهند چه باید کرد؟     درون سازمان و کارکنان تغییر و تحول در درون سازمان و بین کارکنان به هر شکلی که باشد در ابتدا با مقاومت افراد مواجه می‌شود که درهم شکستن این مقاومت‌ها نیازمند هوشیاری زیادی است. حال اگر شما هم جزو …