دروغ در سخنرانی

دروغ در سخنرانی دروغ در سخنرانی در متن زیر دنبال کنید: پوشاندن دهان در جلسات اگر سخنران هنگام سخنرانی دهان خود را می پوشاند نشان می دهد که شاید دروغ می گوید، اگر وقتی شما صحبت می کنید و شنوندگان دهانشان را می پوشانند، یعنی شاید احساس می کنند شما …