دروغگویی و نقش آن در مدیریت

دروغگویی و نقش آن در مدیریت تعریف دروغگویی ◊دروغگویی عبارت است از جلوه دادن موضوع یا موضوعاتی به صورت غیر واقعی وغیر حقیقی،به عبارت دیگر پوشاندن حقیقت یا تعریف رمان گونه مطلبی که در دنیای خارج وجود حقیقی ندارد. انواع دروغگویی دروغگویی ازنظرنحوه عمل و وقوع بر3 قسم است: الف) …