مثلث قربانی

مثلث قربانی متن زیر مطالبی در مورد مثلث قربانی را برای شما عزیزان ارائه می نماید:   اریک برن پایه گذار نظریه بازی ها است….او در این تئوری توضیح میدهد آنچه به عنوان رفتار نشان میدهیم و آنچه در مقابل دریافت میکنیم همه در قالب ناهوشیار و به صورت نوعی …