شاخص درصد ضایعات

شاخص درصد ضایعات: اهمیت و نحوه محاسبه درصد ضایعات یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای نمایش انسجام فعالیت‌های مدیریتی در سطوح مختلف سازمان است. این شاخص به وضوح نشان می‌دهد که طراحی و اجرای فرآیندهای مدیریتی، پشتیبانی و تولید چقدر موفق بوده‌اند. نحوه محاسبه شاخص درصد ضایعات برای محاسبه این شاخص، …