به درخواست تخفیف مشتریان پاسخ دهیم

چگونه به درخواست تخفیف مشتریان پاسخ دهیم؟ قسمت اول تخفیف می‌تواند معامله‌ای را که کند پیش می‌رود تسریع نماید، بین طرفین حسن نیت ایجاد نموده و نوعی اهرم فشار برای شما در جهت درخواست امتیازات از طرف مقابل محسوب ‌شود. اما شما تنها با تخفیف دهی استراتژیک این مزایا را …