متن ایزو 19011

دانلود متن ایزو 19011 این استاندارد راهنمایی هایی برای مدیریت برنامه های ممیزی، اجرای ممیزی های داخلی یا برون سازمانیِ سیستم های مدیریت کیفیت و/یا زیست محیطی، و نیز شایستگی و ارزیابی ممیزان ارائه م یکند. ایناستاندارد برای کاربرد گستره وسیعی از کاربران بالقوه از جمله ممیزان، سازمان های مجری سیستم …