رویکرد فرآیندي در ایزو 9001

رویکرد فرآیندي در ایزو 9001

این استاندارد بین المللی به منظور افزایش رضایت مشتري از طریق برآورده کردن الزامات وي ، استفاده از رویکرد فرآیندي را به هنگام توسعه، اجرا و بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت ، ترویج مینماید.

درك و مدیریت فرآیندهاي به هم وابسته به عنوان یک سیستم ، به کارایی و اثربخشی سازمان در دستیابی به نتایج موردنظر کمک
مینماید. این رویکرد ، سازمان را قادر میسازد تا روابط و وابستگیهاي متقابل فرآیندهاي سیستم را به گونهاي کنترل نماید که در نتیجه آن ، عملکرد کلی سازمان بتواند افزایش یابد. رویکرد فرآیندي شامل تعریف و مدیریت سیستماتیک فرآیندها و تعاملات آن ها و درنتیجه دستیابی به نتایج مورد نظر مطابق با خط مشی کیفیت و جهت گیري استراتژیک سازمان میباشد . مدیریت فرآیندها و سیستم در کل میتواند از طریق بهکارگیري چرخه PDCA و با تمرکز کلی بر تفکر مبتنی بر ریسک و هدف استفاده از فرصتها و جلوگیري از نتایج ناخواسته انجام گردد.

استفاده از رویکرد فرآیندي در سیستم مدیریت کیفیت ، سازمان را قادر به انجام موارد زیر مینماید:

الف) درك و استمرار در برآورده کردن الزامات؛
ب) در نظر گرفتن فرآیندها بر اساس ارز ش افزوده؛
ج) دستیابی به عملکرد اثربخش فرآیندها؛
د) بهبود فرآیندها بر مبناي ارزیابی دادهها و اطلاعات

ارتباط با سایر استانداردهاي سیستم مدیریت

این استاندارد بین المللی از چارچوب توسعه یافته به وسیله سازمان بین المللی استانداردسازي ( ISO ) به منظور بهبود هم ترازي میان استانداردهاي بین المللی براي سیستمهاي مدیریت بکار گرفته میشود .
این استاندارد بین المللی یک سازمانها را قادر میسازد از رویکرد فرآیندي در کنار چرخه ي PDCA و تفکر مبتنی بر ریسک براي هم ترازي یکپارچه سازي سیستم مدیریت کیفیت خود با الزامات دیگر استانداردهاي سیستم مدیریت ، استفاده نماید.

این استاندارد بین المللی به صورت زیر با استانداردهاي 9000 ISO و 9004 ISO ارتباط دارد:

ISO9001سیستم های مدیریت کیفیت – مبانی و واژگان پیش زمینه ضروري براي درك و استقرار صحیح این استاندارد بین المللی را فراهم میکند.

ISO9004 مدیریت براي موفقیت پایدار یک سازمان – یک رویکرد مدیریت کیفیت راهنمایی براي سازمان هایی است که براي پیشرفت فراتر از الزامات این استاندارد بین المللی را انتخاب می کنند.

جهت مشاور ایزو مانند ایزو9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

دانش سازمانی HACCP

دانش سازمانی HACCP

توضیحات در مورد دانش سازمانی HACCP در این پست قرار دارد.

كليه پرسنل مجري سيستم HACCP حداقل هرسال در كنفرانسهاو سمينارهاي آموزشي مرتبط با مسئوليتهاي محوله شركت مي نمايند ، همچنين در دسترس قراردادن منابع اطلاعاتي ، متون تخصصي، مخصوصا” براي تيم HACCP از نيازهاي اساسي سيستم آموزشي ميباشد .

* ايجاد بازديدهاي دوره اي براي پرسنل مخصوصا” تيم HACCP نيز از نيازهاي سيستم آموزشي ميباشد كه جهت ايجاد نگرشهاي جديد و نهايتا”اصلاح سيستم HACCPبكار گرفته ميشود .

* درصورت هر گونه تغيير در روشهاي اجرايي يا دستورالعملهاي تخصصي ، كليه پرسنل كه مسئوليت اجراي اين تغييرات را بعهده دارند مورد آموزش مجدد قرار مي گيرند .

* نماينده مديريت در سال دوبار ( هر شش ماه يكبار ) با استفاده از اطلاعات و سوابق قبلي اقدام به برنامه ريزي آموزشي مي نمايند .

* مسئوليت كليه هماهنگيهاي لازم جهت شركت در دوره هاي آموزشي با نماينده مديريت ميباشد.

* كليه سوابق آموزشي مطابق روش اجرايي سوابق سيستم HACCP نگهداري ميشوند.

برای مشاور ایزو و مشاوره ایزو 22000 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

برای اخذ ایزو 9001 با ما تماس بگیرید.

دانش سازمانی

دانش سازمانی در ایزو 9001:

سازمان باید دانش مورد نیاز را برای اجرای فرآیندها و دستیابی به انطباق محصولات و خدمات تعیین نماید.

این دانش باید نگه داری شود و به میزان لازم در دسترس قرار گیرد.

هنگام پرداختن به نیازها و روندهای در حال تغییر، سازمان باید دانش فعلی خود را در نظر بگیرد و چگونگی به دست آوردن و یا دسترسی به دانش اضافی لازم و بروزآوري هاي مورد نياز را تعیین نماید.

یادآوری 1: دانش سازمانی دانش خاص براي سازمان است (كه) بطور كلي از طريق تجربه بدست مي آيد. اين (دانش) اطلاعاتي است که برای دستیابی به اهداف سازمان استفاده و به اشتراک گزاشته میشود.

دانش سازمانی را میتوان به وسیله منابع داخلی و خارجی تامین نمود.

منابع داخلی مانند آموزش داخلی کارکنان و یا ثبت سوابق و پروژه های موفقیت و شکست و همچنین ثبت تجربیات افراد با تجربه می باشد.

منابع خارجی نیز دانشگاه ها، شرکت در همایشها و کنفرانس ها، دانش جمع آوری شده از مشتریان ، ایجاد ارتباط با نهاد های قانون گذار و ….. می باشد.

مساله دانش سازمانی بسیار مهم می باشد.

دانش مورد نیاز برای اجرای فرایندها می بایست اثبات گردد.

برای مشاور ایزو و مشاوره EFQM  همین حالا با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موقثیت با ما همراه باشید.

برای پیاده سازی ایزو 9001 با ما تماس بگیرید.

 

اخذ ایزو گواهینامه ایزو گواهینامه CE آموزش ایزو