رویکرد فرآیندي در ایزو 9001

رویکرد فرآیندي در ایزو 9001 این استاندارد بین المللی به منظور افزایش رضایت مشتري از طریق برآورده کردن الزامات وي ، استفاده از رویکرد فرآیندي را به هنگام توسعه، اجرا و بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت ، ترویج مینماید. درك و مدیریت فرآیندهاي به هم وابسته به عنوان یک سیستم …

دانش سازمانی HACCP

دانش سازمانی HACCP توضیحات در مورد دانش سازمانی HACCP در این پست قرار دارد. كليه پرسنل مجري سيستم HACCP حداقل هرسال در كنفرانسهاو سمينارهاي آموزشي مرتبط با مسئوليتهاي محوله شركت مي نمايند ، همچنين در دسترس قراردادن منابع اطلاعاتي ، متون تخصصي، مخصوصا” براي تيم HACCP از نيازهاي اساسي سيستم آموزشي …

دانش سازمانی

دانش سازمانی در ایزو 9001: سازمان باید دانش مورد نیاز را برای اجرای فرآیندها و دستیابی به انطباق محصولات و خدمات تعیین نماید. این دانش باید نگه داری شود و به میزان لازم در دسترس قرار گیرد. هنگام پرداختن به نیازها و روندهای در حال تغییر، سازمان باید دانش فعلی …