اصلی‌ترین عامل برتری آمریکا بر جهان کدام است؟

اصلی‌ترین عامل برتری آمریکا بر جهان کدام است؟       تحلیلگر معروف آمریکایی فرید زکریا، تحلیلگر معروف آمریکایی در کتاب “جهان پسا آمریکایی” که در سال 2008 در آمریکا منتشر کرد نظام آموزش عالی آمریکا را اصلی ترین عامل برتری آمریکا در جهان میداند و مینویسد:آموزش عالی ، بهترین …