چگونه سازمانی بی‌نیاز از مدیریت بسازیم؟

چگونه سازمانی بی‌نیاز از مدیریت بسازیم؟ ♦ نسل آینده رهبری سازمانی، تعهد به ساختن شرکتی انطباق‌ پذیر و پایدار است،در این مسیر باید از کارکنان حمایت کرد که مهارت‌های نوآوری، رویه‌های ترقی‌خواه کسب‌وکار، خودآگاهی و هوش احساسی را تقویت کنند. پیشبرد نسل آینده رهبران سازمانی، می‌تواند به‌جایی برسد که سازمان‌هایی …