عوامل موثر در خلاقیت و نوآوری

چهار عامل موثر در خلاقیت و نوآوری (4P) عوامل موثر در خلاقیت و نوآوری بشرح زیر هستند: 1. PRODUCT (محصول) محصول نتیجه فرایند خلق یا نوآوری است و می تواند یک شئ فیزیکی، خدمت و یا ارتقاء هر یک از این ها، یک فرایند برای افزایش اثر بخشی و یا …