توهم بدن شناگر چیست؟

توهم بدن شناگر چیست؟ توهم بدن شناگر چیست؟با ما همراه باشید:     شناگران حرفه ایی به این خاطر که با شدت تمرین میکنند بدنشان زیبا نمیشود ، بلکه بخاطر اندام مناسبشان است که شناگران خوبی میشوند، فرم کلی بدن آنها یکی از عوامل انتخابشان است،مدلهای زن زیبا در تبلیغات …