خصوصیات یک مدیر اجرایی موثر

خصوصیات یک مدیر اجرایی موثر در زمینه خصوصیات یک مدیر اجرایی موثر به متن زیر دقت فرمایید:   مدیر اجرایی تاثیرگذار یک مدیر اجرایی تاثیرگذار به آن مفهومی که به طور رایج استفاده می‌شود، لازم نیست حتماً یک «رهبر» باشدبرای مثال، هری ترومن ذره‌ای کاریزما نداشت و جز موثرترین مدیران …