ISO 14001

ISO 14001 استاندارد ISO 14001 یکی از استانداردهای بین‌المللی مربوط به سیستم‌های مدیریت محیط زیست است که توسط سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO) تدوین شده است. این استاندارد به سازمان‌ها کمک می‌کند تا عملکرد محیط زیستی خود را بهبود بخشند و تاثیرات منفی فعالیت‌های خود را کاهش دهند. در این مقاله …