بیانیه جهت گیری استراتژیک چیست؟

بیانیه جهت گیری استراتژیک چیست؟     پروفسور کاپلان و نورتون آقایان پروفسور کاپلان و نورتون، مبدعان کارت امتیازی متوازن BSC در رویکردشان برای اجرای موثر استراتژی ، به موضوع جهت گیری استراتژیک می پردازند؛بیانیه جهت گیری استراتژیک، آخرین سند فرآیند تدوین استراتژی می باشد؛ تدوین استراتژی شرکت در واقع …