یازده ترفند برای آنکه در جلسات کاری بدرخشید!

یازده ترفند برای آنکه در جلسات کاری بدرخشید! ♦ برخی افراد در محل کار می‌‌توانند تصویر خوب و تاثیرگذاری از خود به دیگران انتقال دهند. ظاهرا این خصلت در آنها ذاتی است. اما برای کسانی که نمی‌‌توانند به صورت ذاتی این کار را انجام دهند، راهکارهایی در رابطه با چگونگی …