آیا واقعا به برگزاری جلسه نیاز دارید؟

آیا واقعا به برگزاری جلسه نیاز دارید؟       برگزاری جلسات متعدد برگزاری جلسات متعدد یکی از مشکلات سازمانهاست. مدیران اغلب در مورد این جلسات و تعدد آنها زیر سوال هستند. آنها نه می توانند جلسات را برگزار نکنند و نه می توانند تعداد آنها را تحت کنترل خود …